Welcoming V’yacheslav Shevchuk remozhtsiv, yakі otrimali car from Favbet